• การดำเนินเรื่องขอมิเตอร์ตัวที่สองกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

 •  การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอนุญาตให้สามารถขอมิเตอร์ไฟฟ้าตัวที่สองสำหรับชาร์จรถไฟฟ้าโดยเฉพาะได้ มิเตอร์ตัวที่สองไม่จำเป็นต้องมีขนาดและประเภทเดียวกันกับมิเตอร์ไฟฟ้าตัวแรก ช่องทางติดต่อหากมีข้อสงสัยเพิ่มเติมการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค PEA Call Center 1129
 • สถานที่ต้องมีการดำเนินงานเพื่อรองรับการชาร์จโหมด 2 หรือ 3 ตามมาตราฐาน PEA
 • ติดตั้งระบบไฟฟ้าภายใน
 • ระบบไฟฟ้าภายในมิเตอร์เครื่องที่ 1 และเครื่องที่ 2 ต้องแยกจากกันโดยเด็ดขาด
 • ติดตั้งเครื่องชาร์จรถ EV หรือ เต้ารับสำหรับชาร์จ โดยเต้ารับต้องไม่ใช่ชนิดหยิบยกได้

  เอกสารที่ต้องเตรียมในกรณียื่นในนามบุคคล

 • สำเนาบัตรประชาชน
 • สำเนาทะเบียนบ้านที่จะขอติดตั้ง
 • เอกสารหลักฐานแสดงกรรมสิทธิ์ครอบครองสถานที่ใช้ไฟฟ้า หากไม่ใช่เจ้าของกรรมสิทธิ์ต้องมีหนังสือยินยอม
 • บิลค่าไฟ
 • รายละเอียดทางเทคนิคอุปกรณ์ของเครื่องชาร์จหรือรถยนตร์
 • สำเนาเอกสารเปลี่ยนชื่อในกรณีที่มีการเปลี่ยนชื่อ
 • ใบคำขอใช้ไฟฟ้า สามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
 • ใบมอบอำนาจและสำเนาบัตรประชาชนผู้รับมอบในกรณีไม่ได้ดำเนินเรื่องด้วยตนเอง
 • เอกสารที่ต้องเตรียมในกรณียื่นในนามนิติบุคคล

 • หนังสือรับรองบริษัทไม่เกิน 6 เดือน
 • สำเนาบัตรประชาชนกรรมการผู้มีอำนาจ
 • สำเนาทะเบียนบ้านที่ขอเปลี่ยนมิเตอร์ไฟฟ้า
 • ใบคำขอใช้ไฟฟ้า สามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
 • ใบมอบอำนาจและสำเนาบัตรประชาชนผู้รับมอบ พร้อมกรรมการผู้มีอำนาจลงชื่อพร้อมประทับตราบริษัทฯในกรณีไม่ได้ดำเนินเรื่องด้วยตนเอง
 • ค่าใช้จ่ายในการติดตั้งมิเตอร์เครื่องที่ 2

 
สำหรับ
1 Phase
 
 
 
 
สำหรับ
3 Phase
 
ประเภทมิเตอร์
ธรรมดา
ธรรมดา
TOU
TOU
ประเภทมิเตอร์
ธรรมดา
ธรรมดา
TOU
TOU
ขนาด
15(45)
30(100)
15(45)
30(100)
ขนาด
15(45)
30(100)
15(45)
30(100)
ค่าใช้จ่าย
700
700
3,740
3,740
ค่าใช้จ่าย
700
1,500
5,340
5,340
 • เมื่อผ่านการตรวจสอบมาตราฐานแล้ว จะเข้าติดตั้งภายใน 2 – 5 วันทำการ PEA จะคิดและออกใบแจ้งแยกรายมิเตอร์ โดยหมายเลขผู้ใช้ไฟฟ้าและรหัสเครื่องวัด จะแตกต่างกัน